4 Θέσεις εργασίας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

0

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη
αναγκών, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική», του άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό, ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ/ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ.
Αγγελικής Γαλιατσάτου (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2063629), με την σήμανση:.
Για την υπ. αριθμ. 7160/17-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ………, στο πλαίσιο της Πράξης
με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και
αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική» του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

Share.

Comments are closed.