4 θέσεις εργασίας στo Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

0

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε
ηλεκτρονικά (protocol@pta.gr) αποκλειστικά σε μορφή PDF, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Εφόδου 3, Μέγαρο «ΧΑΝΔΑΞ», Τ.Κ.
71303, Ηράκλειο, Κρήτη, υπόψη κας Ασπασίας Σίμου (τηλ. επικοινωνίας: 2810-
220145) ή κας Όλγας Δατσέρη (τηλ. επικοινωνίας: 2810-302469).

υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.

Share.

Comments are closed.