4 θέσεις μηχανικών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

0

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητήρων Γαιών) και 1 ΥΕ Εργατών-τριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Οικονομικού – Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών – Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, Τ.Κ.62100 – Σέρρες, υπόψη κα. Κυριακής Πεταλά (τηλ. επικοινωνίας: 2321350341).

Share.

Comments are closed.