4 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Πειραιά

0

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου µε 4 άτοµα, για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και
Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 – 2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων – ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 30-11-2023, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη σελίδα 3 της παρούσας:

• Ένα (1) Υπεύθυνο ΤΠΕ, µε κωδικό 1.2.02.
• Ένα (1) Υπεύθυνο ∆ηµοσιότητας µε κωδικό 1.2.03.
• Ένα (1) ∆ιοικητικό προσωπικό µε κωδικό 1.2.04.

Share.

Comments are closed.