4 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Πετρούπολης

0

O Δήμος Πετρούπολης γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τις θέσεις των ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail a itisi @ petroupoli. gov. gr (αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3/11/2020 μέχρι και την 6/11/2020 και ώρα 23:59 και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέχρι και την πρώτη ημέρα ανάληψης καθηκόντων τους και τα επιπλέον προβλεπόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Share.

Comments are closed.