4 θέσεις συμβασιούχων στο Λαογραφικό Μουσείο Δημητσάνας

0

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Οργάνωση Μόνιμης Έκθεσης Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας» της πράξης «Οργάνωση Μόνιμης Έκθεσης Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας» για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ως εξής:

είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dnpk@culture.gr, με την προϋπόθεση ότι τα αρχεία θα έχουν μορφή pdf και μέγεθος έως 2
ΜΒ και θα αποστέλλονται από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. καθημερινά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 42, 10433 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπόψη κ. Ελένης Σπυράκη και Αθανασίας Παπαγιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5219078 και 2105219081).

Share.

Comments are closed.