40 προσληψεις στο Δήμο Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ )

0

Το ΚΥΑΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σαράντα (40) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων.

  • 2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
  • 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩN
  • 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 6 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝκαι εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
  • 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 7 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά από 02/09/2020 ώρα 8.00 π.μ. ημέρα Τετάρτη έως και
Πέμπτη 03/09/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Αιτήσεις πριν από 02/09/2020 ώρα 8.00 π.μ και μετά από 03/09/2020 ώρα 15.00 μ.μ θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Share.

Comments are closed.