41 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

0

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 10 ΥΕ Φυλάκων, 12 ΥΕ Εργατών Ταφής, 10 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων και 2 ΥΕ Εργατών (Βοηθητικών Οικοδομικών Εργασιών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137).

Share.

Comments are closed.