44 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά

0

Πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων – δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, που εδρεύει στη Σταυρούπολη – Δήμος Παύλου Μελά, Νομού Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική χρονιά 2021-2022 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο mail : info@irispm.gr, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της ΔΗ.ΚΕ. ΙΡΙΣ (Λαγκαδά 293 – 1ος όροφος, Σταυρούπολη). Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr) και γ) στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.irispm.gr.

Share.

Comments are closed.