48 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ μέσω ΑΣΕΠ

0

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 10K/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Δειτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
 • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 8
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 5
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 4
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1

Μέσα στο Νοέμβριο οι αιτήσεις για 416 μόνιμους στα καταστήματα κράτησης

Μέσα στο Νοέμβριο θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 416 μόνιμες θέσεις. Πριν από λίγες μέρες το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 9K/2021 προκήρυξη. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να πάρει ΦΕΚ. Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ :Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για όλες τις θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με άλλους τίτλους σπουδών και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας που είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Share.

Comments are closed.