49 θιέσεις διοικητικών και τεχνικοί στην ΕΥΑΘ

0

Η ΕΥΑΘ ζητάει να καλύψει προσωπικό 49 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αναλυτικά κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 2, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 4, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2, ΠΕ Χημικού Μηχανικού 2, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 4, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 3, ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1, ΤΕ Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικης 1, ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων 1, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 6, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2, ΔΕ Τεχνικού – Ειδικότητας Υδραυλικού 8, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων 1, ΔΕ Τεχνικού – Τομέα Μηχανολογικού 4, ΔΕ Τεχνικού – Τομέα Ηλεκτρολογικού 5.

Share.

Comments are closed.