5 προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία

0

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ”», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:
Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός.
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 15/01/2021 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Share.

Comments are closed.