5 θέσεις εργασίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης/ του Υποέργου «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (Ενίσχυση της υπάρχουσας δομής)», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Κ.Τ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ» στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 30, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη είτε κας Ταγάρα Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 324619) είτε κας Αλεκίδου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 2313 324127).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Share.

Comments are closed.