5 θέσεις γιατρών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

0

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου και καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες του και μέχρι της πλήρωσης της αντίστοιχης θέσης από τακτικό ή επικουρικό ιατρικό προσωπικό. Απαιτουμενα Προσοντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής, αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και αδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.

Share.

Comments are closed.