5 θέσεις στην Περιφερεια Πελοποννησου

0

Η Περιφερεια Πελοποννησου ανακοινωνει τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με πέντε (5) άτομα, «Εξωτερικούς Συνεργάτες »,δύο (2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΘΥ1 &ΚΘΥ2, ένα (1) ΠΕ Μηχανικών ΚΘΥ3, ένα (1) ΠΕ Πληροφορικής ΚΘΥ4,και ένα (1) ΔΕ Γραμματέων ΔΥ5, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι τη λήξη του υποέργου (30.06.2022). Η σύναψη των Συμβάσεων αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση και μόνο της Αναθέτουσας Αρχής, στην άρτια υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος
2014-2020».

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), με σκοπό την εφαρμογή του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση (Πρόταση) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαινάλου & Σέκερη 37 (2ος όροφος), Τ.Κ.22100, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. επικοινωνίας: 2710237410 & 2710243745).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως φάκελο συμμετοχής, μέχρι & τις 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 : 00

Share.

Comments are closed.