5 θέσεις συμβασιούχων στην ΕΦΑ περιφέρειας Θεσσαλονίκης

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση κτηρίου Δ στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης» της ομώνυμης πράξης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efapeth@culture.gr. Διευκρινίζεται ότι τα επισυναπτόμενα αρχεία πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή pdf και η αποστολή τους να γίνεται συνολικά μέσω we transfer.

Τριάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 2310801.402) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 3-11-2020 έως 9-11-2020).

Share.

Comments are closed.