5 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Προσοτσάνης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Προσοτσάνης που εδρεύει στην Προσοτσάνη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Προσοτσάνη Τ.Κ. 662 00, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Σαραφίδη Θεοφύλακτου (τηλ. επικοινωνίας: 2522350134).

Share.

Comments are closed.