50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • 17 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ
 • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
 • 3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • 3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • 3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
 • 3 ∆Ε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπόψιν κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566), από 29 -01-2021 έως και 08-02-2021.

Share.

Comments are closed.