52 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

0

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού πενήντα δύο (52) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, και συγκεκριμένα του εξής, κατά ειδικότητα και αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα:

  • 1 ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων
  • 6 ΔΕ Οδηγών (Β΄ κατηγορίας και άνω)
  • 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Οδοκαθαριστών
  • 5 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 10 ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: humanres@corfu.gov.gr, ή a.kardami@1297.syzefxis.gov.gr. Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Share.

Comments are closed.