55 θέσεις 16 ειδικοτήτων στο Δήμο Αθηναίων

0

Eγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ‘’Κ.Υ.Α.Δ.Α.’’ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19».

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι:

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
 •  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
 • ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 7
 •  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 7

ΣΥΝΟΛΟ 55

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επιλογής σε ένα και μόνο κωδικό θέσης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η υποβολή των θα γίνει ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soxkyada@athens.gr

Share.

Comments are closed.