55 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07- 2021 , διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»‘’Κ.Υ.Α.Δ.Α.’’ για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19.

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
 •  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
 • ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 7
 •  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 7

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) από 30/12/2020 ώρα 00:01 π.μ. ημέρα Τετάρτη έως 31/12/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 23:59 μ.μ.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επιλογής σε ένα και μόνο κωδικό θέσης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Share.

Comments are closed.