57 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.) προκηρυσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού πενήντα επτά (57) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 21 έως 67 ετών, ή έως 70 για όσους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007.
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Παρασκευή 28 Αυγούστου έως Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι ταυτόχρονα με την αίτηση τους δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 14:30

Share.

Comments are closed.