6 εισπράκτορες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος

0

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΔΕ Εισπρακτόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπιε να διαθέτουν: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. γ) Γνώση χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (dltl@lefkada.gov.gr) έως και την 26η Ιουλίου 2021.

Share.

Comments are closed.