6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας

0

Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εσκαφέα –Φορτωτή) και 1 ΔΕ Οδηγών ανατρεπόμενου φορτηγού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημος Κασσανδρας, Τ.Κ. 63077 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Δημητρίου Αμοιρίδη (τηλ. επικοινωνίας:2374350159,133).

Share.

Comments are closed.