6 θέσεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Κρωπίας

0

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόµων και συγκεκριµένα :

Η σύµβαση εργασίας, θα είναι Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 2µηνων, µε δυνατότητα επέκτασης άλλων δύο (2) µηνών και συνολικής διάρκειας ΕΩΣ και τέσσερις (4) µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα παραλαµβάνουν και θα υποβάλουν την αίτηση τους µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, από το ισόγειο του ∆ηµαρχείου, (ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Νοµού Αττική), στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, για τον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο ή για τη προϊσταµένη κα. Αργύρη Σταµατίνα (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272).

Share.

Comments are closed.