6 θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Καρύστου

0

Ο Δήμος Καρύστου θα προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τρεις Τοπικές Κοινότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 μέχρι 65 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Καρύστου από την 28ην Απριλίου 2021 μέχρι και την 7ην Μαΐου 2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα,
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι συντρέχουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τον διορισμό τους ως υδρονομικού οργάνου,
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφεία του Δήμου Καρύστου και στο τηλέφωνο 2224350001.

Share.

Comments are closed.