60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ
 • 1 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • 1 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 19 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • 5 ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • 6 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 5 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 5 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • 1 ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ
 • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
 • 2 ∆Ε ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
 • 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

Share.

Comments are closed.