60 θέσεις ψυχολόγών και γιατρών στην ΕΛ.ΑΣ.

0

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση εξήντα (60) κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: (Εξήντα (60) θέσεις):

(i) Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄):

  •  Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Παθολόγου
  •  Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Ψυχιάτρου
  •   Δύο (2) με ειδικότητα Πνευμονολόγου

(ii) Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου Β΄):

  •  Τριάντα (30) με ειδικότητα Ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι/ες που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις και θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται από ιδιώτες/ιδες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη κατωτέρω διαδικασία, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι ψυχολόγοι.

Επισημαίνεται ότι, η παρούσα προκήρυξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό του ένστολου και πολιτικού προσωπικού (άνδρες – γυναίκες) που υπηρετούν ήδη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρακάτω κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, ήτοι τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να φέρουν οι ιδιώτες υποψήφιοι του τρέχοντος διαγωνισμού. Οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν, θαυποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω των Αστυνομικών  Τμημάτων του τόπου διαμονής τους ενημερώνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την 24-11-2021 μέχρι και την 15:00’ ώρα της 23-12-2021.

Share.

Comments are closed.