67 θέσεις στον ΕΛΓΑ

0

Ο ΕΛ.ΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξήντα επτά (67) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για τα παρακάτω Υποκαταστήματα ΕΛ.ΓΑ, με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που σημειώθηκαν λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών, ως εξής:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΤΡΑ 37
ΑΘΗΝΑ 15
ΤΡΙΠΟΛΗ 8
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ 67

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους στον ΕΛ.ΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : elqahr@public.elqa.gr μέχρι την Τρίτη 17- 08-2021

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα): α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) Τίτλο σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής    Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Ανυπόνραφες αιτήσεις δεν νίνονται αποδεκτές.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, υποχρεωτικά σε μορφή pdf να αποσταλούν στη διεύθυνση: elqahr@publjc.e1aa.gr με θέμα το ονοματεπώνυυο του υποψηφίου. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα δημοσιευτεί μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α (www.elga.gr)

Share.

Comments are closed.