68 θέσεις στον Τομέα της Καταπολέμησης της Απάτης

0

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχούσες υποψήφιες και οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό θα εργάζονται σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς και θα προσληφθούν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Τομέας 1: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Τομέας 2: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τομέας 1: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Ερευνητές/Ερευνήτριες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7)

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικές/διοικητικοί υπάλληλοι (AD 7), θα διενεργούν έρευνες στον τομέα των δαπανών και εσόδων της ΕΕ, της καταπολέμησης της διαφθοράς και/ή σοβαρών παραβάσεων του προσωπικού της ΕΕ.

Ο τομέας των δαπανών της ΕΕ καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα γεωργικά και διαρθρωτικά ταμεία, τις προενταξιακές ενισχύσεις, τις εξωτερικές ενισχύσεις, τις κεντρικές δαπάνες, τις δαπάνες από τα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και δαπάνες που τελούν υπό κοινή διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς και/ή υπό αποκλειστική διαχείριση διεθνών οργανισμών.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 9)

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικές/διοικητικοί υπάλληλοι (AD 9), θα έχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, θα διεξάγουν έρευνες και επιχειρήσεις σχετικά με τις δαπάνες, τα έσοδα και την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα υποστηρίζουν με εμπειρογνωσία υψηλού επιπέδου τέτοιες έρευνες και επιχειρήσεις.

Τομέας 2: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης

Ερευνητές/Ερευνήτριες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7)

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικοί/διοικητικές υπάλληλοι (AD 7), θα διενεργούν έρευνες στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 9)

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικοί/διοικητικές υπάλληλοι (AD 9), θα διεξάγουν έρευνες και επιχειρήσεις στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και θα υποστηρίζουν με εμπειρογνωσία τέτοιες έρευνες και επιχειρήσεις.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους. Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα ενότητα θα ελεγχθούν με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων. Η EPSO θα ελέγξει κατά πόσο πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, ενώ η εξεταστική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους συμμετοχής σύμφωνα με τις ενότητες «Εκπαίδευση και κατάρτιση» και «Επαγγελματική πείρα» στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτημα I. Επιπλέον, οι δηλώσεις που γίνονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ελεγχθούν με βάση τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πριν από την κατάρτιση των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων. Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την απόφαση που θα ληφθεί.

1)   Γενικοί όροι

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ.

Να έχουν τακτοποιήσει τις τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας.

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

2)   Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ: τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5a.

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,

γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων [«Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου)], την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων, τη συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων και τη συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η επικοινωνία, μέσω της ατομικής μερίδας EPSO, μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται σε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σε επίπεδο B2 ή υψηλότερο.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται για την κάλυψη των αναγκών της OLAF. Για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω, οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που προσλαμβάνονται σε αυτήν την υπηρεσία πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.

Μολονότι η γνώση πρόσθετων γλωσσών μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, η OLAF χρησιμοποιεί κυρίως την αγγλική και, σε μικρότερο βαθμό, τη γαλλική γλώσσα για εργασίες ανάλυσης, εσωτερική επικοινωνία, καθώς και επικοινωνία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, δημοσιεύσεις και εκθέσεις. Κατά την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση με άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ, με ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη, καθώς και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, η OLAF χρησιμοποιεί επίσης κυρίως αυτές τις δύο γλώσσες.

Πρέπει να υπογραμμιστούν τα ακόλουθα σημεία όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιεί το προσωπικό της OLAF:

Η αγγλική είναι η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές/ερευνήτριες και οι εμπειρογνώμονες της OLAF σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι συνεπώς απαραίτητη για τη σύνταξη εκθέσεων. την πραγματοποίηση παρουσιάσεων σε σεμινάρια, διασκέψεις ή καταρτίσεις και για τη διεξαγωγή συζητήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη της OLAF —τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τις υπηρεσίες της ΕΕ, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς— ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μαζί τους.

Η αγγλική και η γαλλική είναι οι κύριες γλώσσες που χρησιμοποιούνται από την OLAF σε συνεδριάσεις με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και διαθέτει ατομικό ανεξάρτητο καθεστώς κατά την άσκηση των ερευνητικών της καθηκόντων, η OLAF είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης. Οι δραστηριότητες της OLAF στον τομέα της διαμόρφωσης της πολιτικής στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης βασίζονται στο έγκυρο ερευνητικό της έργο και, ως εκ τούτου, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες της OLAF μπορεί να κληθούν να συμβάλουν στο έργο της πολιτικής.

Η αγγλική και η γαλλική είναι οι δύο κύριες γλώσσες που χρησιμοποιούνται από την OLAF για την επικοινωνία με υπηρεσίες ή όργανα επιβολής του νόμου και για την κατάθεση ή την παροχή τεχνικών αποδεικτικών στοιχείων σε διαδικασίες ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλική είναι η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται από την OLAF στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), της οποίας και συνιστά έναν από τους κύριους εταίρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το γλωσσικό καθεστώς της EPPO, η γλώσσα εργασίας για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες της EPPO είναι η αγγλική.

Εκτός από την αγγλική, χρησιμοποιείται η γαλλική γλώσσα για νομικές συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με τις έρευνες της OLAF ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Η OLAF χρησιμοποιεί κυρίως αυτές τις δύο γλώσσες στις επαφές της με τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής και άλλα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς.

Οι εσωτερικές δραστηριότητες κατάρτισης των νεοπροσλαμβανόμενων μελών του προσωπικού πραγματοποιούνται στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Τα εσωτερικά εργαλεία ΤΠ που χρησιμοποιεί το προσωπικό της OLAF διατίθενται κυρίως στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής, για παράδειγμα για εργασίες ανά χώρα· η γνώση άλλων γλωσσών θεωρείται πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο B2 προκειμένου να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σχετικό τμήμα της προκήρυξης και στο παράρτημα Ι και να είναι σε θέση να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως μετά την πρόσληψή τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, για την επιλογή βάσει τίτλων [«Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου)] και για τις περισσότερες από τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιείται η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, ο Αξιολογητής Ταλέντου (Talent Screener) υπόκειται σε συγκριτική αξιολόγηση από την εξεταστική επιτροπή. Χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς από την εξεταστική επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για θέματα σχετικά με τον τομέα στο κέντρο αξιολόγησης και χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της πρόσληψης των υποψηφίων εάν επιτύχουν στον διαγωνισμό. Επομένως, είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική).

3)   Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

Τομέας 1: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Ερευνητές/Ερευνήτριες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7)

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 4 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 6ετή σχετική επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια, αστυνομικός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που διεξάγει έρευνες με στόχο το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα ή τη διασφάλιση της προστασίας των δημόσιων οικονομικών συμφερόντων

ή

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 3 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια, αστυνομικός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που διεξάγει έρευνες με στόχο το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα ή τη διασφάλιση της προστασίας των δημόσιων οικονομικών συμφερόντων.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 9)

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 4 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 10ετή σχετική επαγγελματική πείρα σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας διεξάγοντας έρευνες σχετικά με απάτη ή παρατυπίες σε βάρος των εθνικών ή των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων.

Αυτά τα 10 έτη πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στη διαχείριση σύνθετων ερευνών (π.χ. διασυνοριακές έρευνες, έρευνες πολλαπλών δραστών, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο, σύνθετους τρόπους δράσης, πολύ ευαίσθητες έρευνες, έρευνες σε διεθνή περιβάλλοντα)

ή

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 3 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 11ετή σχετική επαγγελματική πείρα σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας διεξάγοντας έρευνες σχετικά με απάτη ή παρατυπίες σε βάρος των εθνικών ή των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων.

Αυτά τα 11 έτη πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στη διαχείριση σύνθετων ερευνών (π.χ. διασυνοριακές έρευνες, έρευνες πολλαπλών δραστών, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο, σύνθετους τρόπους δράσης, ιδιαίτερα ευαίσθητες έρευνες, έρευνες σε διεθνή περιβάλλοντα).

Για τους βαθμούς AD 7 και AD 9 του τομέα 1, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να έχουν αποκτήσει την επαγγελματική τους πείρα ως ερευνητές/ερευνήτριες, αστυνομικοί ή άλλοι/άλλες επαγγελματίες σε υπηρεσία ή όργανο επιβολής του νόμου, στο δικαστικό σώμα ή στη δημόσια διοίκηση κράτους μέλους, σε θεσμικό όργανο, υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός του ερευνητικού τμήματος διακυβερνητικού οργανισμού ή πολυεθνικής εταιρείας. Η επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια, αστυνομικός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο προκύπτει από τη σύμβαση του υποψήφιου / της υποψήφιας, την περιγραφή της εργασίας ή άλλο σχετικό έγγραφο. Τα ερευνητικά καθήκοντα θα πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εργασία.

Τομέας 2: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης

Ερευνητές/Ερευνήτριες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7)

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 4 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 6ετή σχετική επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια, αστυνομικός ή τελωνειακός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που διεξάγει έρευνες για απάτη ή παρατυπίες οι οποίες θίγουν τα εθνικά ή τα ενωσιακά οικονομικά συμφέροντα

ή

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 3 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια, αστυνομικός ή τελωνειακός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που διεξάγει έρευνες για απάτη ή παρατυπίες και εγκλήματα που θίγουν τα εθνικά ή τα ενωσιακά οικονομικά συμφέροντα.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 9)

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 4 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 10ετή σχετική επαγγελματική πείρα σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας διεξάγοντας έρευνες σχετικά με απάτη ή παρατυπίες σε βάρος των εθνικών ή των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων.

Αυτά τα 10 έτη πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στη διεξαγωγή σύνθετων ερευνών (π.χ. διασυνοριακές έρευνες, έρευνες πολλαπλών δραστών, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο, σύνθετους τρόπους δράσης, πολύ ευαίσθητες έρευνες, έρευνες σε διεθνή περιβάλλοντα)

ή

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 3 ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), και ακολουθούμενες από τουλάχιστον 11ετή σχετική επαγγελματική πείρα σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας διεξάγοντας έρευνες σχετικά με απάτη ή παρατυπίες σε βάρος των εθνικών ή των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων.

Αυτά τα 11 έτη πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στη διεξαγωγή σύνθετων ερευνών (π.χ. διασυνοριακές έρευνες, έρευνες πολλαπλών δραστών, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο, σύνθετους τρόπους δράσης, ιδιαίτερα ευαίσθητες έρευνες, έρευνες σε διεθνή περιβάλλοντα).

Για τους βαθμούς AD 7 και AD 9 του τομέα 2, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει την επαγγελματική τους πείρα σε τελωνειακές υπηρεσίες, σε υπηρεσία επιβολής του νόμου κράτους μέλους ή σε θεσμικό όργανο της ΕΕ αρμόδιο για τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών ή εντός του ερευνητικού τμήματος διακυβερνητικού οργανισμού ή πολυεθνικής εταιρείας. Η επαγγελματική πείρα ως ερευνητής/ερευνήτρια, αστυνομικός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δηλώνεται στη σύμβαση της υποψήφιας / του υποψήφιου, την περιγραφή της εργασίας ή σε τυχόν άλλο σχετικό έγγραφο.

Για όλους τους βαθμούς και τομείς του παρόντος διαγωνισμού, η επαγγελματική πείρα είναι σχετική μόνον εάν αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του διπλώματος (πτυχίου) που παρέχει πρόσβαση στον διαγωνισμό και εάν προσδιορίζεται κατάλληλα ως ερευνητική εμπειρία στα δικαιολογητικά έγγραφα (περιγραφή εργασίας, σύμβαση εργασίας, κατά νόμο σύνδεση με την εθνική ή διεθνή διοίκηση).

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVγια παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)   Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας , θα πρέπει:

να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2 για τις δοκιμασίες:

τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και

τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής,

να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό,

να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό (για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα [«Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου)].

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις γλώσσες αυτές, εκτός από την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) , η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 που επιλέξατε (αγγλική ή γαλλική).

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τμήμα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities έως τις:

9 Νοεμβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Share.

Comments are closed.