7 προσλήψεις στο Δ. Κάτω Νευροκοπίου

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά τη
συνηµµένη στην παρούσα αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: nevrokop@otenet.gr (Υπόψη κ.
Θεοδώρας Καρπιτσάρη – τηλ.επικοινωνίας 2523350125).

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να
εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ηµέρες λόγω του
κατεπείγοντος και αρχίζει από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της ανάρτησής
της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος και συγκεκριµένα από 03-02-2021, ηµέρα Τετάρτη έως και την 05-02-
2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 24:00

Share.

Comments are closed.