7 προσλήψεις στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

0

Ο ∆ήµαρχος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

3 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων µε άδεια Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

2 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά τη συνηµµένη στην παρούσα αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: nevrokop@otenet.gr (Υπόψη κ.Θεοδώρας Καρπιτσάρη – τηλ.επικοινωνίας 2523350125)

Share.

Comments are closed.