73 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Λάρισας

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών νταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός
 • 4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής)
 • 1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
 • 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
 • 2 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 21 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
 • 5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων
 • 9 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών
 • 3 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
 • 2 ΔΕ Καταμετρητών
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων
 • 2 ΥΕ Καθαρίστριες
 • 10 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Share.

Comments are closed.