73 θέσεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

0

Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού εβδομήντα τριών (73) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος για την κάλυψη άμεσων αναγκών τους λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας 213 2000414, 415, 421, 470, 472)

Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr- Προκηρύξεις.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 20/2/2021 κα λήγει στις 22/2/2021 και ώρα 23.59.

Share.

Comments are closed.