76 μόνιμες προσλήψεις σε οκτώ φορείς

0

Εως την Τετάρτη 26 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για 76 θέσεις σε οκτω φορείς του Δημοσίου. Οι προκήρυξη αφορά θέσεις εργασίας που εντάσσονται: στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας,στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, ΠΕ Μουσειολόγων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής Ειδικ. Σχεδιασμού και Εφαρμογών, ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρονικών, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Νοσηλευτικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρολόγου, ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρονικού και ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μαγείρων.  Για τις θέσεις πανεπιστημιακή εκπαιδευσης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για τις θέσεις Τεχνολογικής εκπαιδευσης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τέλος για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης γίνονται δεκτά Πτυχία ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα όλοι οι υποψήφιοιι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Share.

Comments are closed.