77 θέσεις εργασίας για 3 έτη στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τριάντα 30 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2021@ktimatologio.gr, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη.

Share.

Comments are closed.