8 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

0

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

  • 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
  • 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • 2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e.mail: tp.cha@crete.gov.gr Πληροφορίες θα παρέχονται από τα τηλέφωνα: : 28213-40186 (∆ιγαλάκη Καλλιόπη), 28213-40137 (Παλιάτσιου Χρυσάνθη) και 28213-40283 (Πετράκη Φιλία).

Share.

Comments are closed.