87 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνης

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη 87 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΩΝ

1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΤΥΠΟΥ Α 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ

(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ)

1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 4

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80) μέχρι και τις 09/09/2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση baka@rethymno.gr. & kitraki@rethymno.gr Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρεθύμνης που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80), κατά προτίμηση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28313 41361, 28313 41380 και 28313 41352). Ταχ/κή Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης, Λ. Κουντουριώτη 80, Ρέθυμνο. Τ.Κ. 74132

Share.

Comments are closed.