9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

0

Πρόσληψη ΕΝΝΙΑ (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  • 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
  • 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
  • 1 ΔΕ Οδηγών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2227031215, 2227031222, 2227350113 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση : Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Λίμνη Εύβοιας, Τ.Κ. 34005 ΛΙΜΝΗ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση : www.malian.gov.gr.

Share.

Comments are closed.