91 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

0

H Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων -4-μηνών, συνολικού αριθμού ενενήντα ενός (91) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα του εξής:

  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
  • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  2
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 2
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 16
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 70

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dadmay@dad.gr .

Η αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05-09-2020 έως και 08-09-2020 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.

Share.

Comments are closed.