96 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας (Θεσσαλονίκη)

0

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 ΤΚ 54630 – Θεσσαλονίκη, (απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚΜ).

  • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ        65
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       1
  • ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ           12
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)        5
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οικοδόμων – συντηρητών κτιρίων)       2
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ             3
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ              2
  • ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ       2
  • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ειδικότητας εργατών)            3

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (προϋπηρεσία/εμπειρία, ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορέα πρόνοιας, χρόνος ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων υποψηφίου/ας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, μονογονεϊκές οικογένειες, υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορέα πρόνοιας) και ούτω καθεξής. Επί ισοβαθμίας για υποψήφιους/ες κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του/της και αν συμπίπτει και αυτή, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Επί ισοβαθμίας για υποψήφιους/ες κατηγορίας ΥΕ αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριτάξιου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο/η υποψήφιος/α που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.

Αιτησεις εως 15/1.

Share.

Comments are closed.