Αιτήσεις εως τις 9 Αυγούστου για 333 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

0

Λήγει στις 9 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 333 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών& Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Οι υποψήφιοι για θέσεις μηχανικών αεροσκαφών θα πρέπει να διαθέτουν: α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν εως 9 Αυγούστου μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf) στη διεύθυνση (eab.asep.sox3_2021@haicorp.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κας Μαρίας Απτόγλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 2

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί        1

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί       1

ΠΕ Μηχανικοί Μικροκυματικών Διατάξεων          1

ΠΕ Μηχανικοί Ψηφιακών Κυκλωμάτων   1

ΠΕ Μηχανικοί Αναλογικών Κυκλωμάτων               1

ΠΕ Μηχανικών Βάσεων Δεδομένων         1

ΠΕ Μηχανικών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων         1

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Εγκαταστάσεων      1

ΠΕ Χειριστές Προγραμμάτων       10

ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων        2

ΠΕ Ειδικό Προσωπικό     2

ΠΕ Ιατροί Εργασίας         1

ΤΕ Μηχανικοί Α/Φ           70

ΤΕ Ηλεκτρονικοί Α/Φ      73

ΤΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ   130

ΤΕ Αποθηκάριος               1

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Υποσταθμών   5

ΤΕ Μηχανολόγοι              2

ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων         7

ΔΕ Μηχανικοί Συντήρησης           3

ΔΕ Ξυλουργοί     2

ΔΕ Υδραυλικοί    2

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου           1

ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρικής Γερανογέφυρας               1

ΔΕ Μηχανουργοί              3

ΔΕ Τεχνίτες Βαφής           8

Share.

Comments are closed.