Αιτήσεις για 1.037 προσλήψεις

0

22 μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Νέα προκήρυξη με αριθμό 7Κ/2020 εξέδωσε το ΑΣΕΠ για 22 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων έχει ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ). Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ). Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Η γενική αρμοδιότητα του Εθνικού Τυπογραφείου συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών.Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

10 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 3 ΥΕ Εργατών ύδρευσης – αποχέτευσης και 3 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, Πάρος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2284025300).

3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος και 1 ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 1 ΥΕ Καθαριστής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταγυδρομείου (npkpappderm@vahoo.gr) είτε ταγυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, Μ.Μερκούρη 11, Κρανίδι, Τ.Κ. 213 00, (τηλ. επικοινωνίας: 2754360001-2754360030).

3 στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, 1 ΔΕ Μάγειρας και 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kkpdimkor@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 22 (εντός ΣΤ΄ ΚΑΠΗ), Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, (τηλ. επικοινωνίας: 2741025717).

2 εργάτες στο Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονταο στο τηλέφωνο: 213 2008682.

20 στη ΔΕΥΑ Βόλου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Χημικών, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής, 2 ΤΕ Πολιτικων Μηχανικών, 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών και 8 ΔΕ Υδραυλικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosdioikiti@deyamv.gr)

4 στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:3 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι και 1 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kapiaggelena@yahoo.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», Ελευθερίου Βενιζέλου 18 (3ος όροφος), Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Ν. Αττικής, (τηλ. επικοινωνίας: 2132025918).

4 γιατροί Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 ΠΕ Ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής έως 31/07/2021. Για τις θέσεις ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΚΤΙΡΙΟ Α Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ.85100 απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης (τηλ.επικοινωνίας:2241003890-91).

7 σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΥΕ Σχολικών Καθαριστών μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων Ταχ. Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 24433 53213 – 24433 53212 ) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι έως 30-09-2020.

3 σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αυξημένα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στα σχολεία. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αρ. γρ. 11) εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών, έως 01-10-2020.

168 προσλήψεις σε  20 δήμους

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού σε 20 δήμους. Αναλυτικά εγκρίθηκε η σύναψης ογδόντα τριών (83) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ογδόντα πέντε (85) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 12
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΧΙΟΥ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 18
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 8
ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 19
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΙΟΥ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 43
ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΝΠΔΔ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 4

25 πτυχιούχοι στο Δήμο Καβάλας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη έως (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020 – 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση – έντυπο από την ιστοσελίδα της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (www.kavalagreece.gr).Υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 7ης Μεραρχίας 1, μέχρι και τις 13/10/2020 (Τρίτη), κατά τις ώρες 9:00 – 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-247350. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e¬mail: sports@kavalagreece.gr).

13 μηχανικοί στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Η Δημοτικη Επιχειρηση Υδρευσης – Αποχετευσης Αγιου Νικολαου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, 1 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής) και 4 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deyaan.astavrakaki@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2841086141, 2841082720).

10 γυμναστές στη Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου

H Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.) ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τυρνάβου, για την περίοδο 2020-2021 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει 10 καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής εώς και 8(οκτώ) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα εργασίμων ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, στα γραφεία Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.) Πληροφορίες στο τηλ. 2492350170-171.

209 θέσεις ΥΕ σε νοσοκομεία και φορείς του Υπουργείου Υγείας

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους υποψήφιους υποχρεωτικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην προκήρυξη 6Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση 209 θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Οι ενδιαφερομενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.  Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 8 Οκτωβρίου.

400 προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας

Με 400 ειδικευμένους γιατρούς ενισχύεται το σύστημα υγείας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο υπουργός Υγείας είχε εξαγγείλει εδώ και καιρό την εν λόγω προκήρυξη, ενώ τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις για προσλήψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Για τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης. 2.Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3.Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας. 4.Χρόνος άσκησης στην ειδικότητα για το βαθμό Επιμελητή Β’ η κατοχή του τίτλου ειδικότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh. gov.gr αρχίζει στις 23-9-2020 ώρα 12.00 και λήγει στις 7-10-2020 ώρα 12:00.

63 προσλήψεις σε 4 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (αιτησεις εως 2/10)

  • ΔΕ Οδηγοί (με ψηφιακό ταχογράφο) 5
  • ΔΕ Συνοδοί 5

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (αιτησεις εως 2/10)

  • ΔΕ Οδηγοί (με ψηφιακό ταχογράφο) 4
  • ΔΕ Συνοδοί 4

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (αιτησεις εως 3/10)

  • ΔΕ Οδηγοί 15
  • ΔΕ Συνοδοί 18

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (αιτησεις εως 5/10)

  • ΔΕ Οδηγοί 6
  • ΔΕ Συνοδοί 6

Προσλήψεις συνοδών και οδηγών θα κάνουν τέσσερις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Αττική και Θεσσαλία. Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ (D) κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

21 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των δημοτικών κοιμητηρίων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8  μηνών. Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: Ένας Δ.Ε. Οδηγών αυτοκινήτων (επαγγελματικό δίπλωμα), 10 Υ.Ε. Εργατών Κοιμητηρίων (ταφής – εκταφής νεκρών) και 10 άτομα Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας Κοιμητηρίων.Επισημαίνεται, πως οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και λοιπά προσόντα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και λήγει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6» και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protodp@patras.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Βότση και Μαιζώνος 147 (ισόγειο), Τ.Κ. 26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (υπόψη Βασιλικής Κοτσάλου τηλ. 2613610291, 2613610235).

18 γυμναστές στο Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δημος Παυλου Μελα ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση, την αίτηση καθώς και την υπεύθυνη δήλωση από τον διαδυκτυακό τόπο του Δήμου Παύλου Μελά https :// pavlosmelas. gr Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και να αποσταλούν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση athlitismos @ pavlosmelas. gr από τις 26/09/2020 και για δέκα (10) ημέρες, έως και τις 05/10/2020. Τηλ. Επικοινωνίας 2313 302 960.

14 μουσικοί στο Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για το εκαιδευτικό έτος 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα και γι αυτό μπορούν να δηλώσουν έως δύο (2) κωδικούς θέσης με σειρά προτίμησης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά . στα γραφεία του Δήμου Πρέβεζας , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

18 ατομα στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαολτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 41500, Νίκαια Λάρισας, υπόψιν κα. Φαναράκη Τερψιθέα (τηλ. επικοινωνίας: 2413-507215).

Share.

Comments are closed.