Ακατάσχετη η ενίσχυση των 3.000 ευρώ, παράταση μειωμένου ΦΠΑ για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες

0

Τροπολογία-"σκούπα" που ρυθμίζει φορολογικά αλλά και τεχνικά θέματα, κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφάνειας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει στους πρώην εργαζομένους της - ευρισκόμενης υπό ειδική εκκαθάριση - Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ΕΛΒΟ ΑΕ που απολύθηκαν και εν συνεχεία συνταξιοδοτήθηκαν. την κατά νόμο αποζημίωση

β. Ορίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την καταβολή (όπως η παραίτηση των δικαιούχων από δικαστικές διεκδικήσεις), ενώ ταυτόχρονα, προσδιορίζεται ότι η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ.. τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

 1. Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης, πριν από τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή. Προστίθενται στις εν λόγω δαπάνες όλες οι γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.
 2. Προβλέπεται. για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19».
 3. Παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της (31.03.2021) και έως την 30η Ιουνίου 2021, η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19.
 4. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30η Απριλίου 2021), έως και την:

- 31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έξι τοις εκατό (6%), στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα Φ.Π.Α.

- 30η Σεπτεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. [ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%)], για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.

 1. Προβλέπεται η αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και συγκεκριμένα, ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Διατίθενται, με υ.α., τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19», με σκοπό την αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ Υ.).

β. Το Ε.Κ.Α.Β. συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων, τις οποίες κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της εν λόγω αγοράς.

γ. Η προμήθεια των ανωτέρω δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.

δ. Καθορίζεται η ισομερής διάθεση των ασθενοφόρων στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΙΙΕ.), μετά από την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

7.Ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Ειδικότερα:

α. Επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις 31/10/2021, υπό τους οριζόμενους κατά νόμο περιορισμούς και προϋποθέσεις.

β. Αυξάνεται, εξαιρετικά για το έτος 2021, το ποσοστό επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αποδίδεται υπέρ Ο.Τ.Α. από 60% σε 70%, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το ποσοστό που αποδίδεται στο Δημόσιο από 40% σε 30%.

γ. Ειδικώς για το τρέχον έτος, ορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

δ. Απαλείφεται ο χαρακτηρισμός του είδους του δρόμου (δημοτικός), ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των αναφερόμενων επιχειρήσεων και της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, βάσει του οποίου η ιδιότητα του ομόρου διατηρείται, προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς δημοπρασία.

 1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, οριζόμενη σε τρία (3) έτη από δύο (2) που ισχύει, η προθεσμία εντός της οποίας τα αναφερόμενα έργα που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-2011. στον αιγιαλό. την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

 1. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.Δαπάνη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε.:

- 2,7 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή αποζημιώσεων στους πρώην εργαζόμενους της ΕΛΒΟ ΑΕ.

- 500 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση του κόστους αγοράς δέκα (10) ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικού, για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.Σ.Υ.

 1. Απώλεια εσόδων, από την παράταση υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή Φ.Ι1.Α. συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών. Το ύψος της εν λόγω απώλειας δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
 2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα υπαγωγής στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μεγαλύτερου αριθμού έργων, που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-2011. στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη κ.λπ., λόγω παράτασης κατά ένα (1) έτος, της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης και την ως εκ τούτου, είσπραξη του σχετικού ανταλλάγματος.

Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός έργων που υπάγονται στη ρύθμιση κ.λπ.).

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε.

 1. Η αποζημίωση των άρθρων 2 και 5 του ν. 3198/1955 (Α' 98), την οποία δικαιούνται οι πρώην εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, κατά το μέτρο που δεν έχει ήδη καταβληθεί, καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 1. Για τη διενέργεια της καταβολής απαιτείται η υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, με συνυποβολή των δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το ακριβές ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης του εκάστοτε πρώην εργαζομένου από το σύνολο των τυχόν εκκρεμών και μελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων αναφορικά με τις εν λόγω απαιτήσεις, και από οποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωσή του που προέρχεται από την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως νομικής βάσης θεμελίωσής της. Στην περίπτωση ύπαρξης εκκρεμούς ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, η καταβολή γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι προσκομίσουν, πέραν της ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης, και δικόγραφο παραίτησης από τη σχετική αγωγή, κατατεθειμένο στη Γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

 

 1. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Άρθρο 2

Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 - Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 (Α' 17), τροποποιείται ως εξής:

«1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, και όλες εν γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας οι απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.»

 

Άρθρο 3

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID -19», που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 900), δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

 

Άρθρο 4

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 -Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α' 74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30Π Ιουνίου 2021.

 

Άρθρο 5

Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ,Π.Α. για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής

 

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 58), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.»

 

Άρθρο 6

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

 

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1η.6.2020 έως και την 30ή.9.2021.»

 

Άρθρο 7

Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19» προς τον σκοπό της αγοράς δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ΕΚΑΒ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων και κοινοποιεί τις προδιαγραφές αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθενοφόρων. Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η αξιοποίηση των ασθενοφόρων σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που επιβάλλει την αύξηση της δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς άλατα νοσοκομεία της Χώρας.

 

 1. Η προμήθεια των δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (ΑΊ47), με τις τεχνικές προδιαγραφές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων. Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε πέντε (5) τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και φήμη στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της συμβατότητας των προσφορών αυτών με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκλειστικά κριτήρια επιλονής του αναδόχου είναι, αφενός, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και, αφετέρου, η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση της συγκεκριμένης προμήθειας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

 

 1. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, αυτά παραδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ. Επτά (7) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ και τρία (3) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Αττικής, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας.

 

Άρθρο 8

Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας

 

 1. Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α', 6, 7, 8, 9, 10,11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285).

 

 1. Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.

 

 1. Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (ΒΊ864).

 

Άρθρο 9

Παραχώρηση απλής χρήσης - Τροποποίηση της παρ. 5.α) του άρθρου 13 ν. 2971/2001

 

Το πέμπτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285) αντικαθίσταται και η περ. α' της παρ. 5 του ιδίου άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

 

«5.α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 (Β' 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4. Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα', ββ' και δδ' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α'155), που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ' αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α».

 

Άρθρο 10

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής κατασκευών - Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001

 

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (Α'285), η φράση «σε δύο (2) έτη» αντικαθίσταται από τη φράση «σε τρία (3) έτη» και η περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και ol αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περ. α' της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α'174).

Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ, τουριστικά καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993. Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 6 επ. του άρθρου 14, με εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περ. στ', επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου και δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ρητώς εξαιρουμένων των μαρτύρων και του όρκου.»

Share.

Comments are closed.