Ακίνητα: Οι μεταβολές στον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους 19 φόρους

0

Μεταβολές στον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους φόρους σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στην απόκτηση και τη χρήση ακινήτων αναμένεται να προκαλέσουν οι μεταβολές στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι φόροι αυτοί είναι οι εξής:

1. Ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες ποσού φόρου ανά τ.μ ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τα .μ που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου. Σύμφωνα με τα όσα εξαγγείλει η κυβέρνηση , τυχόν αυξητική επίδραση που θα έχει ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών τιμών στο ύψος του κύριου ΕΝΦΙΑ του 2021 σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα μετριαστεί με παρεμβάσεις στις παραμέτρους υπολογισμού του που θα έχουν ως στόχο οι ιδιοκτήτες ακινήτων των περιοχών αυτών να μην πληρώσουν τον φόρο αυτό αυξημένο.

2.Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο ,εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

3.Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων ( ΦΜΑ) ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Από τον φόρο αυτόν απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:

-Έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο.

-Έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης που δεν βαρύνονται με τέκνα .Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα 2 τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δεύτερου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ

4.Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.

5.Ο φόρος χρησικτησίας

6.Ο φόρος απαλλαγής –συνένωσης οικοπέδων

7. Ο φόρος διανομής ακινήτων

8. Το ΤΑΠ που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25% έως 0, 35% επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

9. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης)

10. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων

11. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5% -20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δεύτερου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 205 έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

12. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του δωρεάς.

13. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

14. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο

15. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων

16. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων

17. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

18. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων
19. Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων

20. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Share.

Comments are closed.