Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Οι τρεις κατηγορίες, η διαδικασία & οι προθεσμίες

0

Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης στο Δημόσιο, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο υπό τον τίτλο: «Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης», προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Τρεις κατηγορίες εκθέσεων αξιολόγησης

«Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των έγκυρων και ολοκληρωμένων εκθέσεων αξιολόγησης», αναφέρεται στην εγκύκλιο. Και προστίθεται: «Η σήμανση των εκθέσεων βάσει της «Κατάστασής» τους διαμορφώνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως εξής:

 Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 90 σε τουλάχιστον ένα κριτήριο, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης που η απόκλιση μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες. Οι εν λόγω εκθέσεις βάσει της κατάστασής τους προωθούνται υποχρεωτικά στην ΕΕΑ και λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «ΕΕΑ/Υποχρεωτικά».

 Στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης με βαθμολογία μικρότερη ή ίση με 60 σε τουλάχιστον ένα κριτήριο, καθώς και οι

εκθέσεις αξιολόγησης με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 75. Οι εν λόγω εκθέσεις βάσει της κατάστασής τους λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Προϋποθέσεις Ένστασης» αρχικά, και σε περίπτωση υποβολής ένστασης από τον αξιολογούμενο προωθούνται αυτόματα στην ΕΕΑ και λαμβάνουν τη σήμανση «ΕΕΑ/Λόγω ένστασης»

 Στην τρίτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν λάβει μέσο όρο βαθμολογίας από 75 έως 89. Οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Οριστικοποιημένη».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «η ΕΕΑ (Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης) πραγματοποιεί την εξέταση ή/και τη βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης του έτους 2019 που παραπέμπονται σε αυτή, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών που άρχεται στις 22/6/2021. Η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 32 του ν. 4735/2020 παρατείνεται προκειμένου να πληρούται η προϋπόθεση του εξάμηνου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης του έργου της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου από την ΕΕΑ που ορίζεται με το άρθρο 21 παρ.5 του ν. 4369/2016», προστίθεται.

Προθεσμία για τις ενστάσεις

Αναφορικά με τις ενστάσεις, η εγκύκλιος αναφέρει ότι «η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ορίζεται στις δώδεκα (12) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης (άρθρο 20 παρ. 3 του ν.4369/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4807/2021 ΦΕΚ Α’ 96). Η κοινοποίηση της έκθεσης συντελείται ηλεκτρονικά με την προσπέλαση της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο μετά την έναρξη του τρέχοντος σταδίου «Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης». Την πρώτη φορά που ένας αξιολογούμενος θα προσπελάσει τη φόρμα της έκθεσης αξιολόγησής του μέσα από τη μικροεφαρμογή «Αξιολόγηση», το σύστημα καταγράφει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία ως «Ημερομηνία ενημέρωσης του αξιολογούμενου» ενώ υπολογίζει αυτόματα και μέχρι ποια ημερομηνία μπορεί να υποβάλει την ένστασή του», προστίθεται.

Share.

Comments are closed.