Απόσπαση 40 υπαλλήλων στη ΜΟΔ ΑΕ

0

H ΜΟΔ ΑΕ ανακοινώνει την πλήρωση σαράντα (40) θέσεων ΠΕ/ΤΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ορίζεται στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για την Αρχή Πιστοποίησης, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΝΑΔΕΔΒΜ), ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας» (ΕΠΑλΘ), τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Για τις υπόλοιπες Ειδικές Υπηρεσίες το αντικείμενο εργασίας ορίζεται στις αντίστοιχες ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης/Αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, και για την Κ.Υ. ΜΟΔ στον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας της.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στην πρόσκληση έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:

α) έχουν προκριθεί μέσω της γραπτής εξέτασης και κληθεί σε δομημένη συνέντευξη με βάση την με υπ’ αρ. 3669-06/08/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,

γ) δεν έχουν αποσπαστεί σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4314/2014 ή την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της σχετικής υπό το
σημείο (α) αναφερόμενης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρούσας και έως την δημοσίευση της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΜΟΔ ΑΕ.

Share.

Comments are closed.