ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΠΕ Ζακύνθου

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθοτου Ν. Ζακύνθου.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (elisavet.grampsa@pin.gov.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού, Τµήµα ∆ιοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας.

Share.

Comments are closed.