ΔΕΔΔΗΕ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 158 τεχνικούς, διοικητικοίύς και οδηγούς

0

Με 158 νέους εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο ΔΕΔΔΗΕ στην Αττική και σε διαφορες άλλες περιοχές. Ζητούνται κυρίως ειδικότητες τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Για τις θέσεις των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων, οι υποψηφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν: 1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει*. 2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Ολες οι προκηρύξεις είναι αναρτημένες στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr). Δειτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις:

ΔΕΔΔΗΕ Σάμου (εως 3/11)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός       2

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)         2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       2

ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας (εως 1/11)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναέριων – Υπογείων Δικτύων)       2

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α)         1

ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α)               2

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων       1

ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης (εως 1/11)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλος Γραφείου)             3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       6

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων       1

ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης (εως 1/11)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       2

ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς (εως 1/11)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       1

ΔΕΔΔΗΕ Αττικής (εως 31/10)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       82

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α)     20

ΔΕ Σχεδιαστές (Τ4/Λ) 3

ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Τ5)      18

ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων τεχνικών έργων) (Τ4/Ι)    7

ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας (εως 29/10)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       1

ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας (εως 2910)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων       2

Share.

Comments are closed.