Εγκύκλιος για προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους

0

Οδηγίες για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες και στα ΝΠΙΔ δίνει το υπουργείο εσωτερικών με εγκύκλιό του. Με την εγκύκλιο καθορίζονται  οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη των συμβασιούχων για το 2021.Η αποστολή των αιτημάτων τους θα πρέπει να γίνει έως 19 Μαρτίου και 31 Μαρτίου, αναλόγως με την κατηγορία  των συμβασιούχων. Ειδικότερα οι κατηγορίες των συμβασιούχων αφορούν:

  • το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),
  • το προσωπικό ΙΔΟΧ και τη σύναψη ΣΜΕ στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους,
  • την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε.,
  • την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία,
  • το προσωπικό ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών
  • το προσωπικό ΙΔΟΧ και τη σύναψη ΣΜΕ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
  • τις ΣΜΕ εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
  • την αναπλήρωση θέσεων απασχολούμενων σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
  • το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Εξαιρέσεις

Επίσης στην εγκύκλιο ορίζονται οι κατηγορίες των προσλήψεων συμβασιούχων που εξαιρούνται, δηλαδή δεν εμπίπτουν στην κατηγορία προσλήψεων που χρειάζονται έγκριση της ΠΥΣ, ούτε χρειάζεται να αποσταλεί αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για τις εξής οκτώ κατηγορίες: 1) Αρχική πρόσληψη (αρ.14 ν.4403/2016) και ανανεώσεις ΙΔΟΧ (αρ.72 ν.4342/2015) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 2) ΣΜΕ (αρ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, 3) Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (αρ.116 ν.4547/2018), 4) Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (αρ.41 ν.4325/2015 και αρ.36 ν.4765/2021), 5) Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (αρ.27 ν.4304/2014), 6) Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, 7) Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, 8) Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Share.

Comments are closed.